اینجا کسی با خویش نیست...

درود به رندی که چون پیاله گرفت , نخست یاد حریفان خسته جان افتاد...

اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
3 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
6 پست